top of page
204571786_315315356960860_4736814944001307779_n_edited.png

série přednášek
Ješua

Série přednášek původního učení vnitřního kruhu

Škola Transformace vědomí nabízí kromě základního a pokročilého studia ještě série přednášek zaměřených na konkrétní oblasti jako je religionistika, mystika a kontemplativní spiritualita.


Nahrávky přednášek lze zakoupit jako soubory sérií nebo jako jednotlivé série.

 

Obsah série přednášek
JEŠUA

Přehled obsahu jednotlivých přednášek:

Pojďme se společně ponořit do bezmála dva tisíce let starých textů v originální podobě. Budu vám vyprávět příběh nezměrné moudrosti, kterou pro mě představuje Ježíš a jeho transformace vědomí.

V první přednášce nás čeká úvodní vhled do problematiky a vybrané historické souvislosti (duch, dech, srdce, svatost, moudrost a království), úvod do výkladu učení vnitřního kruhu.

Ve druhé přednášce přináším nové překlady a interpretace, přednáším o svatosti a hříšnosti, o hříchu proti Duchu svatému, o dýchání a také o modlitbě.

Třetí přednáška nás již zavede do větší hloubky učení JE–ŠUA, tedy k porozumění termínům, které tvoří základní a asi nejznámější výroky. Půjde především o pochopení těchto termínů: Ježíš jako cesta, oko a světlo, království nebeské. Vysvětlím vám, co to v mystice znamená vnímat Ježíše jako cestu.

V překladech a interpretacích se budeme zabývat pojmy jako je: cesta, pravda, život, jméno a rytmus, světlo a tma, minulost–přítomnost–budoucnost, jedno, druhé a třetí oko, pokání a království nebeské.

 

Čtvrtá přednáška nás zavede do našeho nitra, bude nás zajímat, jak Ježíš chápal téma duše (aramejsky NAFŠA) a opět bude hrát roli království (aramejsky MALKUTA), tedy toto zmocnění.

Vnímání svého vlastního „mohu“ je jedním z nejdůležitějších témat. My k tomu nahlédneme skrze podobenství o dětech, dětství, blahoslavenství nebo také o kvasu či (mystickém) hořčičném zrnu.
Nejprve ale začneme třetím veršem modlitby, kterou nám Ježíš zanechal, obvykle překládané jako: „Přijď království tvé“, latinsky „Adveniat regnum tuum“, aramejsky „Tejtej malkutach“...
Čtvrtou přednáškou otevřu zásadní téma, kterým je moudrost a duše.
Zejména vám vysvětlím významy slov: počátky nebe a země, duše, blahoslavenství, chléb a moudrost, vůle, srdce a zákon.

V páté přednášce se opět budeme zabývat duší, resp. tím, co Ježíš nazýval NAFŠA (hebrejsky NEFEŠ) a to v souvislosti její možné ztráty, ale také v souvislosti s mistrovskou terapeutickou metodou, kterou Ježíš používal. Tou je tajemství, které nazýváme podobenství. To vše abychom mohli dostát Ježíšova pokynu: „Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš Otec na Nebesích.“ (Mat 5,48). Vysvětlíme si, co vlastně znamená zde použité slovo „dokonalí“ (v aramejštině „GEMAR“).

Zjistíme také, co měl na mysli Jan Křtitel, když citoval Izajáše, a řekl: „Připravte cestu Páně.“ (Luk 3,4).

Jak už jsme si říkali, tak sjednocení duše – přeměna, nebo transformace vědomí, vyžaduje jaksi vybroušený smysl pro načasování a připravenost. Vše se neuskuteční najednou. Je to soustavný proces.

Budeme se přitom bavit o zralém a nezralém ovoci. Také o tom, že slovo překládané jako „ZLO“ (aramejsky „BIŠA“) především značí to, co vypadlo z rytmu posvátné Jednoty.

„Toto jsou ti podél cesty, kde se rozsévá slovo: Když je uslyší, hned přichází Satan a bere slovo do nich zaseté.“ (Mar 4,15).

V páté přednášce se znovu setkáme s tématem duše a budu vám nabízet vhled do různých významů odlišných slov, která v řeckých překladech splynula do jediného slova, zároveň tím získáme mnohem hlubší pohled do různých aspektů našeho vlastního podvědomí.

Zejména vám vysvětlím významy slov: Hospodin, srdce, duše, mysl, život, bližní můj, ztráta a spasení, vzkříšení, jednorozený, víra, podobenství a dokonalost.

Šestou přednášku začneme podobenstvím o koukolu mezi pšenicí. Vysvětlíme si také neméně známý příběh nazvaný: Podobenství o dělnících na vinici, který nám ukazuje pojem správného načasování v odlišném světle.

Hlavním tématem našeho setkání bude láska, tak jak na ní můžeme nahlížet v aramejských textech původního učení JE–ŠUA.
V šesté přednášce se opět setkáme s tématem dokonalosti a budeme si vysvětlovat pojem správného načasování, rodina a symbolika druhé šance. Dále přednáším o tom, co to znamená nepřítel a s jakými vlastnostmi se v této souvislosti můžeme setkat.

Zejména vám vysvětlím významy slov: nepřítel, povolaný a vyvolený, milosrdenství, rovnost, láska a milovat nepřítele.

Vysvětlíme si skutečný význam jediného Ježíšova přikázání, které vyslovil.

Sedmá přednáška nás zavede k tzv. Kázání na hoře a budeme si překládat z originálu osm blahoslavenství a vysvětlovat jejich význam.

Hlouběji, nežli v předchozích přednáškách také pojednám o naději, víře a lásce v souvislosti s naším osobním rozvojem. Podrobněji se také podíváme na praktickou podobu modliteb a meditací.


Vysvětlím také význam jediné modlitby, kterou nám Ježíš zanechal.

bottom of page